Very Rev. Fr. Thomas Kolarikal
Parish Priest/Vicar Forane , St. Sebastian’s, Gothuruth
Back
Date of Birth 10-10-1954
Feast Day July 3rd St.Thomas
Date of Ordination 27-04-1980
Home Parish St.Sebastian’s Church,Kottuvally
Present Designation Parish Priest/Vicar Forane , St. Sebastian’s, Gothuruth
Mobile No 9447982994
Present Address Parish Priest & Vicar Forane Dist. IV, St. Sebastian’s Church, Gothuruth, (Via) Moothakunnam – 683 516.
Service History

Sl.No Duration Place Designation
01 1980-1984 Gothuruth Vicar-Coperator
02        1984-1985 Thuthiyoor Vicar
03 1985-1987 Pizhala Vicar
04 1987-1988 Chathanad Vicar
05 1988-1992 Trissur Parish Priest
06 1992-1993 Mathilakam Parish Priest
07 1993-1995 Thuruthipuram Parish Priest/Vicar Forane
08 1995-1996 Kottapuram Diocesan Chancellor
09 1996-2003 Kottapuram Pro-Vicar General
10 2003-2006 Kottapuram Parish Priest/Vicar Forane
11 2006-2009 Palliport Parish Priest/Vicar Forane
12 2009-2014 Kootukad Parish Priest/ Vicar Forane
13 2014-2018 Thuruthur Parish Priest
14 2018 Gothuruth Parish Priest/ Vicar Forane